· Nama :

Yang Berbahagia Dato' (Dr.) Haji Nooh bin Gadot, PhD.
D.P.M.S., S.P.M.J., D.P.M.J., P.I.S. II

· Jawatan :

- Pengerusi, Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia
- Penasihat, Majlis Agama Islam Negeri Johor
- Mantan Muft Negeri Johor, Jabatan Mufti Johor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :