Warta > Tahun > 1963
Jil. 0
28hb March 1963
TAMBAHAN
Bil. 180.
No. 0
No. 180.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1963

Nama :Yang Maha Mulia Tengku Rahimah binti Al-Marhum Sultan Abdul Aziz,
S.P.M.S.,Tengku Ampuan, Selangor.
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah mangkat pada 27 Jun 1993
Nama :Yang Amat Berhormat Dato' Abu Bakar bin Baginda,
D.P.M.S.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia
Nama :Yang Berhormat Encik Lee Yoon Thim,
J.M.N.,P.J.K.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Mahmood bin Haji Abdul Rahman,
P.J.K.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.