· Nama :

Y.B. Encik Wan Yahya bin Pawan Teh
J.S.M.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 29 No. 190 20hb Mei 1976

· Pengurniaan Terdahulu :