· Nama :

Yang Berhormat Tan Sri Lee Siok Yew
P.M.N.,A.M.N.,P.J.K.,

· Jawatan :

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 30 No. 228 23hb Jun 1977

· Pengurniaan Terdahulu :