· Nama :

Yang Berhormat Encik Lew Sip Hon
K.M.N.,J.M.N.,

· Jawatan :

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 31 No. 275 22hb Jun 1978

· Pengurniaan Terdahulu :