· Nama :

Yang Berhormat Dato' Haji Nik Suhaimi bin Nik Sulaiman
D.I.M.P., A.S.A.

· Jawatan :

- Penasihat Undang-undang Negeri Selangor
- Ahli Jawatankuasa Undang- undang Dewan di-Raja Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :